Widok na dworzec Warszawa Wschodnia z przystanku tramwajowego. W tle widoczni przechodnie, nadjeżdżający tramwaj, autobusy oraz rowery miejskie
STUDIUM TECHNICZNE
MULTIMODALNEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
WARSZAWA – WSCHÓD

Koncepcje kierunkowe stanowią ostateczny produkt studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód, będący wynikiem wszystkich wykonanych wcześniej analiz. W ramach przeprowadzonych działań opracowane zostały dwa warianty koncepcji kierunkowej, oznaczone jako W22 i W32. Poniżej przedstawiono założenia poszczególnych wariantów wraz z materiałami graficznymi. W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z nimi zachęcamy do obejrzenia nagrania ze spotkania informacyjnego, zamieszczonego w zakładce O INWESTYCJI. Należy podkreślić, że pokazane założenia stanowią jedną z możliwych wizji rozwoju analizowanego obszaru. Nie przesądzają one o zakresie działań inwestycyjnych, które będą tam podejmowane ani o docelowym układzie zabudowy czy też ciągów transportowych.

 • Koncepcja kierunkowa Plansza ogólna, wariant W22, założenia:
  • Trasa Świętokrzyska – poprowadzenie trasy (przekrój 2×2) przez ul. Mackiewicza z jej częściowym zagłębieniem na wysokości dworca Warszawa Wschodnia, umożliwiające bezkolizyjne przecięcie Trasy z torowiskiem tramwajowym i wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni przed dworcem Warszawa Wschodnia, wolnej od ruchu przelotowego względem tego obszaru. Zakłada się pozostawienie ruchu drogowego związanego z obsługą dworca, dojazdem do niego na poziomie 0.
  • Trasa Tysiąclecia – przeprowadzenie ulicy (przekrój 1×2) pomiędzy ul. Kijowską a Żupniczą. Odcinek ul. Żupnicza – ul. Grochowska wyłączony z ruchu samochodowego. Poprowadzenie linii tramwajowej w ciągu Trasy Tysiąclecia od ul. Grochowskiej wraz z realizacją przystanków tramwajowych w tunelu pod stacją Warszawa Wschodnia, umożliwiających dogodną przesiadkę na pociąg i w odwrotnej relacji.
  • Wyprostowanie biegu ul. Zamoyskiego na zachód od al. Zielenieckiej z jednoczesnym ograniczeniem ruchu do pojazdów transportu zbiorowego odcinka ul. Targowej między al. Zieleniecką a ul. Sokolą (pozostawienie dojazdów technicznych) i realizacją w tym obszarze placu miejskiego.
  • Realizacja atrakcyjnego deptaka pomiędzy dworcem Warszawa Stadion a dworcem Warszawa Wschodnia o przebiegu: plac przed dworcem Warszawa Stadion, ciąg pieszy pomiędzy nową zabudową północnej części błoni Stadionu Narodowego, nowo stworzony plac w rejonie ul Targowej, ul. Skaryszewska z wyłączonym ruchem drogowym (pozostawienie dojazdów technicznych).
  • Realizacja nowej pętli tramwajowej w rejonie błoni Stadionu Narodowego, z możliwością wjazdu/wyjazdu we wszystkich kierunkach jazdy tramwajów w obszarze analizy, tj. w ul. Targową, Zamoyskiego, al. Zieleniecką.
  • Realizacja terminalu autokarów dalekobieżnych po południowo-wschodniej stronie stacji kolejowej Warszawa Wschodnia.
  • Rozbudowanie naziemnego systemu dróg dla rowerów oraz stworzenie kładki rowerowej wzdłuż układu kolejowego (po jego zachodniej stronie) dla umożliwienia bezkolizyjnego i sprawnego przemieszczania w relacji wschód-zachód przez obszar projektu.
  • Stworzenie placu miejskiego przed Dworcem Warszawa Stadion
  • Reorganizacji przestrzeni przed Dworcem Wschodnim od strony ul. Kijowskiej i od strony ul. Lubelskiej wraz ze stworzeniem tam placów miejskich przyjaznych pieszym. Od strony ul. Kijowskiej zakłada się przybliżenie torowiska tramwajowego do budynku dworca wraz z realizacją peronów autobusowych w jego pobliżu, co ułatwi dokonywanie przesiadek. Od strony ul. Lubelskiej wskazuje się przybliżenie do budynku dworca peronów autobusowych.
  • Dla całego analizowanego obszaru wskazano uzupełnienie zabudowy okolicznych kwartałów zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Koncepcja kierunkowa Plansza ogólna, wariant W32, założenia:
  • W zakresie rozwiązań transportowych wariant W32 koncepcji jest zbieżny z przedstawionym wariantem W22. Jedynym elementem dodatkowym jest tam propozycja dodatkowego tunelu pieszo-rowerowego pod układem stacji Warszawa Wschodnia, stanowiącego przedłużenie ul. Lubelskiej biegnące w kierunku ul. Markowskiej.
  • Zasadnicza różnica pomiędzy wariantami koncepcji dotyczy proponowanych w wariancie W32 urbanistycznych rozwiązań wielopoziomowych, spajających otaczającą przestrzeń i ułatwiających przemieszczanie się w jej obrębie. Rozwiązania te dotyczą przede wszystkim okolic Dworca Warszaw Stadion i Dworca Wschodniego.
  • Okolice Dworca Warszawa Stadion – propozycja realizacji wielopoziomowego placu przed dworcem wraz z otwarciem widokowym z poziomu 0 (terenu) na poziom -1 (antresoli metra). Usprawnienie przejścia z Portu Praskiego na wschodnią stronę Linii Średnicowej wraz z otwarciem na Park Skaryszewski. Rozwiązanie to ma celu poprawie komunikacji pomiędzy poszczególnymi środkami transportu. Wskazuje się ponadto potrzebę rozbudowania i dodania pionów komunikacyjnych, tj. wind łączących bezpośrednio  poziomy -1 (antresoli metra), 0, +1 (perony przystanku Warszawa Stadion).
  • Okolice Dworca Warszaw Wschodnia:
   • Wprowadzenie przykrycia nad torowiskiem (pas kolejowy) oraz nad peronami stacji Warszawa Wschodnia. Powstała przestrzeń nad torowiskiem urządzona jako liniowy park miejski wraz z funkcjami towarzyszącymi (funkcje usługowe, użytkowe i rekreacyjne) otoczony przez zabudowę połączoną bezpośrednio z obiektem przykrycia (biurową/usługową/mieszkaniową).
   • Realizacja zabudowy po obu stronach zadaszonego obszaru oraz w bezpośrednim połączeniu z konstrukcją zadaszania umożliwia wykorzystanie bezpośrednich połączeń z przestrzenią nad zadaszeniem (możliwość usytuowania wielu funkcji). Rozwiązanie to daje możliwość wykorzystanie przestrzeni na kilku poziomach.
   • Powiązanie zadaszenia stacji z planowaną kładką rowerową – możliwość realizacji dodatkowych dojazdów do kładki, również z południowej strony układu kolejowego.
   • Realizacja zadaszenia otwiera nowe połączenia dla użytkowników. Łączy przestrzeń miejską (część północną i południową miasta), która aktualnie jest rozcięta przez ogromny pas kolejowy. Rozwiązanie to zdecydowanie poprawia funkcjonowanie miasta i podnosi komfort użytkowników.
 • Plansza Okolice Dworca Stadion, wariant W22, W32 – zbliżenie na rejon placu przed dworcem Warszawa Stadion. Widoczna koncentracja peronów komunikacji zbiorowej w pobliżu budynku dworca. Kolorem czerwonym wskazano lokalizację proponowanych wyjść ze stacji metra. Pokazany na dole ilustracji szkic ideowy odnosi się do wielopoziomowych powiązań komunikacyjnych w wariancie W32.
 • Plansza Okolice Dworca Wschodniego, wariant W22, W32 – zbliżenie na rejon placu od strony ul. Kijowskiej. Pokazany na dole ilustracji szkic ideowy odnosi się do wielopoziomowych powiązań komunikacyjnych w wariancie W32.
 • Plansza Przekroje, wariant W22, W32 – przekroje prezentujące proponowane rozwiązania dla rejonu Dworca Warszaw Stadion i rejonu Dworca Wschodniego.

W dalszej kolejności przedstawione zostały materiały z początkowego Etapu rozpoznania, które stanowiły jedne z podstaw, koniecznych do przeanalizowania dla wypracowania odpowiednich założeń dla dalszych prac projektowych.

 • Zdjęcie lotnicze współczesne – pokazujące aktualny układ analizowanej przestrzeni.
 • Zdjęcie lotnicze historyczne – 1945r. – pokazuję skalę zniszczeń wojennych, które były jedną z najistotniejszych przyczyn powojennych przeobrażeń obszaru analiz. Na ilustracji widoczny jest m.in. zniszczony dawny budynek Dworca Wschodniego (dawniej Dworzec Terespolski / Dworzec Brzeski).
 • Zdjęcie lotnicze historyczne – 1935r. – prezentujące przedwojenny stan zagospodarowania obszaru analiz. Widoczna jest tam m.in. widać koncentracja zabudowy wzdłuż ciągu ul. Grochowskiej, ul. Zamoyskiego i ul. Targowej jak również wyprostowany przebieg ul. Zamoyskiego, który ma swoje odzwierciedlenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w założeniach opracowanych koncepcji kierunkowych.
 • Odrębne inwestycje prowadzone w obszarze analiz – schemat prezentujący niezależnie prowadzone projekty i zamierzenia inwestycyjne w obszarze zainteresowania, dotyczące zarówno ciągów transportowych jak i obiektów kubaturowych, które uwzględniona w trakcie prac projektowych. Lista tego typu projektów powiązanych była rozszerzana o kolejne inwestycje, o których pozyskiwano dane w miarę postępu prac.
 • Istniejące tereny zielone – plansza wskazująca główne zbiorowiska roślinności w analizowanym obszarze. W trakcie prac określono m.in. skład gatunkowy roślinności z obszaru analiz, jej stan czy też wskazano najcenniejsze jednostki, konieczne do zachowania.
 • Uwarunkowania konserwatorskie – plansza związana z analizami mającymi na celu identyfikację i lokalizację cennych obiektów i obszarów, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków.
 • Mapa własności gruntów – w pierwszej kolejności analizowano ogólny własności na własność m. st. Warszawy, Skarbu Państwa oraz pozostałe, natomiast w trakcie prac projektowych dokonano uszczegółowienia danych na temat właścicieli oraz zarządców poszczególnych działek ewidencyjnych.
 • Układ działek ewidencyjnych  zaprezentowany na tle istniejącej zabudowy oraz schematycznie przedstawionego istniejącego układu ciągów transportowych.
 • Rejony przestrzeni publicznych – plansza prezentująca rejony związane z codzienną aktywnością lokalnej społeczności. Podkreślono tam występowanie ciągów zabudowy, w których koncentrują się usługi i handel jak też wskazano m.in. lokalizacje obiektów oświaty, kultu religijnego, kultury i sztuki czy też parków i skwerów.
 • Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje administracyjne – plansza pokazująca podstawowe parametry obwiązujących w obszarze analiz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również prezentująca lokalizację obszarów, z którymi związane są wydane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
 • Rejony komunikacji zbiorowej – plansza koncentrująca się na podkreśleniu istniejącego układu przystanków komunikacji miejskiej jak też peronów transportu kolejowego rejonu analiz.
 • Klasyfikacja istniejących dróg – plansza prezentująca drogi przecinająca obszar analiz wraz z podaniem ich klas, które w dużym stopniu przekładają się na istotność poszczególnych dróg w drogowej sieci transportowej badanego rejonu.

Koncepcje kierunkowe

Etap rozpoznania