Widok na dworzec Warszawa Wschodnia z przystanku tramwajowego. W tle widoczni przechodnie, nadjeżdżający tramwaj, autobusy oraz rowery miejskie
STUDIUM TECHNICZNE
MULTIMODALNEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
WARSZAWA – WSCHÓD

O inwestycji

Celem projektu „Studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód” jest przygotowanie analizy możliwości rozwoju zintegrowanej sieci transportowej w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T poprzez usprawnienie połączeń z węzłami przesiadkowymi obsługującymi transport dalekobieżny kolejowy i autobusowy oraz pośrednio lotniczy w oparciu o rozwój sieci metra i utworzenie multimodalnych węzłów przesiadkowych w rejonie dworców kolejowych, a w szczególności Warszawy Wschodniej, gdzie obsługiwane są połączenia kolejowe i autobusowe dalekobieżne i podmiejskie.

Przedmiotowe opracowanie stanowi część projektu pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S dofinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Prowadzone w ramach projektu analizy obejmują znaczną część dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe. Zlokalizowane tam węzły przesiadkowe Warszawa Wschodnia i Warszawa Stadion funkcjonalnie stanowią jeden rozproszony węzeł przesiadkowy najwyższej kategorii. Ponadto linia średnicowa, która w najbliższych latach będzie modernizowana przez PKP PLK S.A. stanowi kluczową barierę urbanistyczną rozdzielającą Pragę Północ od Pragi Południe. Obszar ten ma ogromy potencjały inwestycyjny z uwagi na jego lokalizację, skomunikowanie, plany inwestycyjne oraz potencjalny obszar zabudowy.

Zdjęcie lotnicze, na którym zaznaczono obszar analiz w ramach projektu

Opracowywany projekt składa się z wieloetapowego procesu, w którym dąży się do wypracowania ostatecznych koncepcji kierunkowych rozwoju analizowanego obszaru. Z uwagi na rozległość analizowanego terenu, w wypracowywanych koncepcjach uwzględnianych jest szereg inwestycji towarzyszących. Wśród kluczowych należy tu wymienić:

 • Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia oraz linii średnicowej, dla których prowadzone są aktualnie działania spółki PKP PLK S.A. w ramach zadania „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”
 • III linia Metra – dla której powstaje opracowanie „Prace przedprojektowe Etap I – Praga – III linia metra wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka w Warszawie” realizowane przez firmę ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, reprezentowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie;
 • Trasa Tysiąclecia – dla której w 2022 r. na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy wykonany został Masterplan;
 • Trasa Świętokrzyska na odcinku od ul. Targowej do korytarza Trasy Tysiąclecia;
 • Drucianka Campus – wielofunkcyjny kompleks powstający w rejonie Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ.

Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej w sąsiedztwie stacji Warszawy Wschodniej i przystanku Warszawy Stadion dla użytkowników transportu publicznego z uwzględnieniem wymienionych wyżej zamierzeń inwestycyjnych jak również wytworzenie powiązania, również pieszego, pomiędzy rejonem dalekobieżnej stacji kolejowej Warszawa Wschodnia a błoniami Stadionu Narodowego, dla których przewiduje się rozwój m.in. na cele wystawiennicze.

Kluczowe pośrednie kroki składające się na całość prowadzonych analiz przedstawiono poniżej.

 1. Etap rozpoznania

Etap rozpoznania koncentruje się na szczegółowym zdiagnozowaniu istniejących uwarunkowań występujących w obszarze analiz, zarówno w zakresie istniejącej infrastruktury jak również odrębnych planów i prowadzonych inwestycji kształtujących analizowaną przestrzeń miasta. Etap rozpoznania obejmuje:

 • Audyt – stanowiący szczegółową inwentaryzację infrastruktury transportowej, biorącą pod uwagę m.in. stan techniczny infrastruktury, stan informacji pasażerskiej, funkcjonalność punktów przesiadkowych, dostępność dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.
 • Analiza urbanistyczno-przestrzenna – obejmująca analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydanych warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jak też uwarunkowań konserwatorskich.
 • Analiza ruchu – w etapie rozpoznania obejmująca przede wszystkim wykonanie szeregu pomiarów ruchu (ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego, autobusów regionalnych, zapełnienia parkingów i rotacji na nich w porze nocnej i dziennej), wykorzystywanych m.in na potrzeby kalibracji modeli ruchu oraz dalszych prowadzonych analiz.
 • Analiza prawna nieruchomości – koncentrująca się na określeniu stanu prawnego nieruchomości objętych obszarem analiz.
 • Analiza środowiskowa – charakteryzująca elementy występujące w obszarze analiz, które stanowią lub mogą stanowić wartość środowiska naturalnego.
 • Analiza geotechniczna – diagnozująca występujące w obszarze analizy warunki gruntowe oraz związane z tym główne ograniczenia wpływające na możliwości realizacji nowych inwestycji.
 • Analiza interesariuszy – stanowiąca diagnozę struktury i rodzaju potencjalnych przyszłych użytkowników  Multimodalnego Węzła Przesiadkowego Warszawa-Wschód, jak też określająca kluczowych interesariuszy projektu.
 • Badania użytkowników węzła przesiadkowa – koncentrujące się na rejonie Dworca Wschodniego i mające na celu zbadanie doświadczeń podróżnych z użytkowania Dworca, ocenę jego funkcjonalności oraz ocenę kierunków i propozycji zmian w obrębie Dworca. W ramach badań przeprowadzono spacery z wywiadami pogłębionymi, zogniskowane wywiady grupowe oraz badania ankietowe.
 1. Etap programowy

Efektem przeprowadzonych w etapie prac jest wytworzenie koncepcji urbanistycznych dla możliwych scenariuszy rozwoju obszaru analiz. Stanowią one ogólne wizje rozwoju, wskazujące rozmieszczenie głównych elementów, takich jak dworce, pętle autobusowe i tramwajowe jak również uwzględniające możliwe do przeprowadzenie w obszarze zainteresowania inwestycje w zakresie ciągów transportowych . Etap programowy nie uwzględnia jeszcze szczegółowych rozwiązań projektowych dla poszczególnych analizowanych elementów.

 1. Etap uszczegóławiający

Etap uszczegóławiający skupia się przede wszystkim na koncepcji drogowo-transportowej, w której następuje rozplanowanie ciągów oraz elementów poszczególnych gałęzi transportu, w oparciu o ogólne założenia wypracowane w etapie programowym. Dla tak stworzonego układu transportowego następuje jego modelowanie w specjalistycznym oprogramowaniu, gdzie m.in. w oparciu o prowadzone symulacje oceniana jest ich funkcjonalność i wydolność.

Na bazie rozwiązań koncepcji drogowo-transportowej przeprowadzone zostały ponadto mikrosymulacje ruchu pieszego w obrębie i sąsiedztwie Dworca Wschodniego.

 1. Koncepcja kierunkowa

Wykonanie koncepcji kierunkowej stanowi ostatni etap prowadzonych prac. Obejmuje ona dalsze rozwinięcie opracowanej wcześniej koncepcji drogowo-transportowej, uzupełnianej o tkankę urbanistyczno-architektoniczną.

Materiały graficzne dotyczące koncepcji kierunkowej wraz z ramowymi opisami zamieszczone zostały w zakładkach MAPY oraz WIZUALIZACJE.

Ponadto w celu zapoznania się ze szczegółami opracowanych koncepcji zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej nagraniem ze spotkania informacyjnego.

Nagranie ze spotkania informacyjnego dotyczącego opracowywanych koncepcji: