Widok na dworzec Warszawa Wschodnia z przystanku tramwajowego. W tle widoczni przechodnie, nadjeżdżający tramwaj, autobusy oraz rowery miejskie
STUDIUM TECHNICZNE
MULTIMODALNEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
WARSZAWA – WSCHÓD

Harmonogram projektu

Etap projektu Zakończenie
ETAP I 13.11.2022
Etap Rozpoznania cz. 1 zakończono
Analiza urbanistyczno-przestrzenna zakończono
Audyt węzła zakończono
Analiza prawna nieruchomości zakończono
Badania pomiarowe zakończono
Ocena wskaźnikowa węzła przesiadkowego zakończono
Analiza użytkowników oraz p. interesariuszy zakończono
Analiza środowiskowa zakończono
Analiza geotechniczna zakończono
Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami zakończono
Badania jakościowe z (potencjalnymi) użytkownikami zakończono
Badania jakościowe (grupy fokusowe) zakończono
Badania ilościowe zakończono
Etap Programowy cz. 2 13.11.2022
Analiza makroskopowa – stan istniejący zakończono
Rozpoznanie techniczne zakończono
Koncepcje urbanistyczne zakończono
Analiza makroskopowa – warianty inwestycyjne zakończono
Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa zakończono
Analiza porównawcza zakończono
Zakończenie etapu I zakończono
ETAP II 01.06.2023
Etap Uszczegóławiający cz.3 zakończono
Symulacje ruchu zakończono
Koncepcja drogowo-transportowa zakończono
Podstawowa analiza ekonomiczno-finansowa zakończono
Koncepcja kierunkowa cz. 4 01.06.2023
Analiza prawna zakończono
Końcowa analiza ekonomiczno-finansowa zakończono
Analiza porównawcza zakończono
Zakończenie projektu zakończono